ประชุมสุดยอดอาเซียน หรือ อาเซียน ซัมมิท ครั้งที่ 14

ประชุมสุดยอดอาเซียน อาเซียน ซัมมิท 2009 (14th ASEAN SUMMIT 2009) ประชุม อาเซียน ซัมมิต

หัวข้อหลักของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 คือ  “กฏบัตรอาเซียน”  โดยมีจุดประสงค์ให้เกิดความร่วมมือในกฎบัตรอาเซียน เพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
กฎบัตรอาเซียนเป็นความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกที่กำหนดกรอบโครงสร้างองค์กร เป้าหมาย หลักการ และกลไกที่สำคัญต่างๆ ของอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. มุ่งสู่การสร้างชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
การประชุมในครั้งนี้จะวางรากฐานในการไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยทำให้อาเซียนทำงานอิงกฎกติกามากขึ้น และมีองค์กรต่างๆ ภายใต้กฎบัตร เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็ง อาเซียนจะเป็นองค์กรที่มีกติกาของการดำเนินงานอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันกลไกการทำงานในหน้าที่ใหม่ของอาเซียน
2. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภูมิภาค
เพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ ภัยคุกคามของโลก ได้อย่างทันท่วงทีและเป็นรูปธรรม  เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ด้านความมั่นคงของมนุษย์ ในชุมชนอาเซียน ทำให้ประชาชนสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และการบริหารจัดการเรื่องภัยพิบัติต่างๆ และการรับมือปัญหาเศรษฐกิจของโลก
3. การเพิ่มบทบาทในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอาเซียน
เสริมสร้างความพยายามในการสร้างชุมชนอาเซียน สนับสนุนให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางในการวิวัฒนาการโครงสร้างของภูมิภาค เป็นกลจักรสำคัญของการเติบโตในเศรษฐกิจโลกต่อไป โดยการเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียมและเอกลักษณ์ประจำชาติของแต่ละประเทศ ไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน ระงับความแตกต่างหรือข้อพิพาทโดยสันติวิธี
โครงสร้างองค์การของอาเซียน
องค์กรสูงสุดของอาเซียน คือ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนหรือที่ประชุมของประมุขหรือหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Summit) โดยจะมีที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ (ASEAN Ministerial Meeting) และที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers’ Meeting) เป็นองค์กรระดับรอง และอาจมีที่ประชุมระดับรัฐมนตรีด้านอื่นๆ ด้วย การประชุมระดับผู้นำและรัฐมนตรีถือเป็นองค์กรระดับนโยบายชั้นสูง รองลงมาจะเป็นที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส หรือระดับปลัดกระทรวง (Senior Officials’ Meeting-SOM) ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายของที่ประชุมระดับผู้นำและระดับรัฐมนตรี ส่วนที่ประชุมคณะกรรมการประจำอาเซียน (ASEAN Standing Committee-ASC) ซึ่งประกอบด้วยอธิบดีกรมอาเซียนของประเทศสมาชิก จะทำหน้าที่กำหนดแนวทาง และเร่งรัดการดำเนินการตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและที่ประชุมระดับรัฐมนตรี รวมทั้งให้ความเห็นชอบโครงการความร่วมมือด้านต่างๆ ภายในอาเซียนและระหว่างอาเซียน กับประเทศคู่เจรจา ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการอาเซียน ทั้งนี้ อาเซียนจะตัดสินใจในเรื่องใดๆ โดยใช้ฉันทามติ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s